Thứ Hai , Tháng Mười Hai 5 2022

Recent Posts

Màn hình CP3216-0000

Màn hình CP3216-0000 đại lý CP3216-0000 | nhà phân phối CP3224-0000 | màn hình CP3219-0000 Options To connect a keyboard to the PC, e.g. at commissioning, one of the following USB sockets is required: Beckhoff C9900-E281 1-port USB 2.0 connector with IP 65 screw cap in the sidewall of the …

Read More »

Màn hình C9900-C541

Màn hình Beckhoff C9900-C541 đại lý Beckhoff C9900-C541 | nhà phân phối Beckhoff C9900-C545 | màn hình Beckhoff C9900-E248 Variants Processor available CP32xx-0000 Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) or Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) or Intel® Core™ i5, 2 Cores (TC3: 70*) or Intel® Core™ i7, 4 …

Read More »