Thứ Bảy , Tháng Năm 18 2024

Màn hình CP3216-0000

Màn hình CP3216-0000

đại lý CP3216-0000 | nhà phân phối CP3224-0000 | màn hình CP3219-0000

Options To connect a keyboard to the PC, e.g. at commissioning, one of the following USB sockets is required:
Beckhoff C9900-E281 1-port USB 2.0 connector with IP 65 screw cap in the sidewall of the CP32xx-0000
or CP37xx-0010 PC housing
Beckhoff C9900-E187 IP 65 connector M12 in the wiring area of a CP32xx, CP37xx or CP72xx
for one USB 2.0 port
Beckhoff C9900-E190 USB-A in the wiring area of a CP32xx, CP37xx or CP72xx for one USB 2.0 port,
including covering cap IP 65
Accessories Power supply cable with IP 65 connector
Beckhoff C9900-K271 power supply cable IP 65 for CP32xx, CP37xx or CP72xx up to 19-inch display, length 5 m,
assembled, M23 connector, screw type, 8 wires, second end open
Beckhoff C9900-K275 power supply cable IP 65 for CP32xx, CP37xx up to 24-inch display and CP7204, length 5 m,
assembled, M23 connector, screw type, 12 wires, second end open
Beckhoff C9900-K272 power supply cable IP 65 for CP32xx, CP37xx or CP72xx up to 19-inch display, length 10 m,
assembled, M23 connector, screw type, 8 wires, second end open
Beckhoff C9900-K276 power supply cable IP 65 for CP32xx, CP37xx up to 24-inch display and CP7204, length 10 m,
assembled, M23 connector, screw type, 12 wires, second end open
Beckhoff C9900-K277 power supply cable IP 65 for CP32xx, CP37xx or CP72xx up to 19-inch display, length 20 m,
assembled, M23 connector, screw type, 12 wires, second end open
Accessories Network cable with IP 65 connector
Beckhoff C9900-K281 network cable for CP32xx, CP37xx, CPX37xx and CP72xx, length 3 m, assembled,
Harting push-pull Ethernet connector IP 65, second end RJ45, IP 20
Beckhoff C9900-K282 network cable for CP32xx, CP37xx, CPX37xx and CP72xx, length 5 m, assembled,
Harting push-pull Ethernet connector IP 65, second end RJ45, IP 20
Beckhoff C9900-K283 network cable for CP32xx, CP37xx, CPX37xx and CP72xx, length 10 m, assembled,
Harting push-pull Ethernet connector IP 65, second end RJ45, IP 20
Beckhoff C9900-K284 network cable for CP32xx, CP37xx, CPX37xx and CP72xx, length 15 m, assembled,
Harting push-pull Ethernet connector IP 65, second end RJ45, IP 20
Beckhoff C9900-K285 network cable for CP32xx, CP37xx, CPX37xx and CP72xx, length 20 m, assembled,
Harting push-pull Ethernet connector IP 65, second end RJ45, IP 20
Beckhoff C9900-K286 network cable for CP32xx, CP37xx, CPX37xx and CP72xx, length 30 m, assembled,
Harting push-pull Ethernet connector IP 65, second end RJ45, IP 20
Beckhoff C9900-K287 network cable for CP32xx, CP37xx, CPX37xx and CP72xx, length 40 m, assembled,
Harting push-pull Ethernet connector IP 65, second end RJ45, IP 20
Beckhoff C9900-K288 network cable for CP32xx, CP37xx, CPX37xx and CP72xx, length 50 m, assembled,
Harting push-pull Ethernet connector IP 65, second end RJ45, IP 20
Accessories USB cable with IP 65 connector
Beckhoff C9900-K291 USB 2.0 cable for CP32xx, CP37xx or CP72xx, length 3 m, assembled, M12 connector IP 65,
screw type, 4-pin, second end USB B connector
Beckhoff C9900-K292 USB 2.0 cable for CP32xx, CP37xx or CP72xx, length 5 m, assembled, M12 connector IP 65,
screw type, 4-pin, second end USB B connector
Accessories Serial interface cable RS232 with IP 65 connector
Beckhoff C9900-K295 serial interface cable RS232 for CP32xx, CP37xx or CP72xx, length 3 m, assembled,
M12 connector IP 65, screw type, 12-pin, second end D-sub, 9-pin plug
Beckhoff C9900-K296 serial interface cable RS232 for CP32xx, CP37xx or CP72xx, length 5 m, assembled,
M12 connector IP 65, screw type, 12-pin, second end D-sub, 9-pin plug
Beckhoff C9900-K297 serial interface cable RS232 for CP32xx, CP37xx or CP72xx, length 10 m, assembled,
M12 connector IP 65, screw type, 12-pin, second end D-sub, 9-pin plug
CP32xx-0000 Multi-touch Panel PCs
CP3212-0000 12-inch display 800 x 600
Display only, Multi-finger touch screen
CP3215-0000 15-inch display 1024 x 768
Display only, Multi-finger touch screen
CP3216-0000 15.6-inch display 1366 x 768
Display only, Multi-finger touch screen
CP3218-0000 18.5-inch display 1366 x 768
Display only, Multi-finger touch screen
CP3219-0000 19-inch display 1280 x 1024
Display only, Multi-finger touch screen
CP3221-0000 21.5-inch display 1920 x 1080
Display only, Multi-finger touch screen
CP3224-0000 24-inch display 1920 x 1080
Display only, Multi-finger touch screen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888